Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised järgmistest teemadest: keskkond (ka töökeskkond); keskkonnategurid; jäätmed ja nende liigitamine; jäätmekäitlus.