Aktiivõppemeetodite koolitus

Koolituse eesmärk:
Koolituse tulemusel õppija teab täiskasvanud õppija eripära, õpiväljundi, õppemeetodi ja hindamise ning tagasiside seoseid.

Õpiväljundid:

Koolituse tulemusel õppija:

•valib õppijakesksed õppemeetodid, mis toetavad konkreetse õpiväljundi saavutamist;
•suurendada õppijate kaasatust õppetöös, kasutades erinevaid IKT vahendeid;
•planeerib aktiivõppe meetodid ja kavandada tagasiside/hindamise viisid kasutades selleks IKT vahendeid.