fdfdfd

Projektijuhi arenguprogramm


Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Sisekaitseakadeemia töötajad, kellel on sisemine huvi projektide kirjutamise, nende juhtimise ja rakendamise vastu ning kes oma töölõigus vastutavad arendustegevuste eest.

Õpperühma suurus:  10-15 osalejat

Õppe eesmärk: Koolituse läbinul on vajalikud kompetentsid projektide algatamiseks ja juhtimiseks ning rahastamisvõimaluste leidmiseks.

Õpiväljundid:

 • Viib läbi probleemianalüüsi ja sõnastab projekti eesmärgid, tulemused ja väljundid;
 • hindab projekti teostatavust ja kavandab tulemustele orienteeritud tegevusi projekti planeerimisel;
 • omab ülevaadet välisrahastuse leidmise viisidest ja võimalustest ning oskab neid siduda planeeritava projektiga;
 • oskab planeerida projekti teostamiseks vajalikke ressursse ja realistlikku eelarvet;
 • oskab koostada projekti riskianalüüsi;
 • juhib ja motiveerib projekti meeskonda;
 • kontrollib ja hindab projekti teostusprotsessi;
 • lahendab iseseisvalt projektijuhtimise põhivaldkondade probleemid;
 • koostab projekti aruandluse ja dokumentatsiooni ning hindab projekti tulemusi.

Õppe sisu

Arenguprogrammi jooksul saavad osalejad grupitööna valmis reaalse projekti. Kui reaalset projekti pole võimalik koostada või selle järgi puudub vajadus, koostavad osalejad näidisprojekti, mida saab tulevikus kasutada sarnaste projektide ettevalmistuseks.

Iga mooduli alguses annavad osalejad ülevaate projektide algatamise käigus tehtud tööst ning esinenud probleemidest.

 • I moodul – projekti algatamine
  • Projektijuhtimise eesmärk
  • Projekti algatamine ja kavandamine
 • II moodul – projekti finantsplaneerimine
  • Projekti eelarvestamine
  • Välisvahendite hankimine
 • III moodul – projekti riskid ja ajagraafiku planeerimine
  • Projekti riskid
  • Projekti meekonna ja ajakava planeerimine
 • IV moodul -  projekti kommunikatsioon ja elluviimine
  • Projekti kommunikatsiooni planeerimine
  • Projekti elluviimine
 • V moodul – projekti lõpetamine ja koostatud projektide esitlus
  • Projektide esitlus
  • Projekti lõpetamine
  • Kokkuvõte

Õppemeetodid: Miniloengud ja demonstratsioon, osalejate töiste projektidega projektijuhtimise simulatsioon, õpetatud juhendamine, iseseisev harjutamine, interaktiivsed rühma- ja paarisülesanded.

Õppekava maht: 60 akadeemilist tundi (2,5 EAP), millest 20 ak/h auditoorset tööd ja 40 ak/h i seseisvat tööd.

Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub klaasiruumis, mis on varustatud õppetööks vajaliku tehnikaga (arvuti, dataprojektor, tahvel). Klassiruum on paigutatud kohvikustiilis, 3 lauda, igaühe ümber 5 osalejat näo või küljega ekraani poole.

Lõpetamise tingimused: Osalemine auditoorsetes tundides vähemalt 70%.





Hindamismeetod:

Rühmatööna projekti kirjutamine ja esitlemine.

Hindamiskriteeriumid


Projekt on esitatud etteantud formaadis, moodustab ühtse terviku ning on teostatav.

Väljastatavad dokumendid

Tunnistus kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.

Tõend koolitusel osalemise kohta kui õppija ei täitnud õpingute lõpetamise nõudeid, kuid võttis osa vähemalt 50 % auditoorsest tööst.



Täiendusõppe õppekava nimetus




Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sisekaitseakadeemia töötajad, kellel on sisemine huvi projektide kirjutamise, nende juhtimise ja rakendamise vastu ning kes oma töölõigus vastutavad arendustegevuste eest.















Õppematerjalide loend

 












Koolitaja (kvalifikatsioon, õpi- või töökogemus)

Projektijuhtimise koolituste läbiviimise kogemus vähemalt 5 aastat.

Koostaja:

Kristjan Otsmann, Külliki Tamm

Kuupäev: