Eesmärk: Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade salastatud teabe töötlemise olulisematest nõuetest ja kaitsmise põhimõtetest.

Kursuse õpiväljundid:

Õpilane oskab kursuse läbides:

  1. nimetada salastatud teabe töötlemisega seotud põhimõisteid;
  2. määrata salastatud teabe alaliike, tasemeid ja salastamise tähtaegasid;
  3. nimetada ja kirjeldada olulisemaid töötlemise ja kaitse nõudeid (sh juurdepääsuõiguse andmist, töötlemiseks ettenähtud alasid, töötlemissüsteeme, pakendamist, edastamise protseduuri jne);
  4. kirjeldada juurdepääsuloa andmise protseduure ja teab juurdepääsuloa andmisest keeldumisaluseid;
  5. välja tuua põhilisemaid töötlemisnõuete rikkumisi ja anda ülevaade rikkumistega kaasnevast vastutusest.

Õppemeetod: Iseseisev õpe e-kursusel

Hindamine: Arvestuslik test.
Test koosneb valikvastustega küsimustest. Kokku on 56 küsimust ja nendele vastamiseks on aega 10 minutit. Küsimustele võib olla ka mitu õiget vastust.