Kursuse nimetus: Orkester, orkestripillid, dirigent

Maht tundides:2 kontakttundi koolis+ iseseisev töö kodus.

Sihtrühm ja õppijate arv: kooli 5-ndad klassid

Kursuse lühikirjeldus: kursusel õpitakse tundma orkestripille, pillirühmi.

Õpiväljundid: õpilane teab peast pillirühmi ja neisse kuuluvaid pille, mõningaid teemasse puutuvaid mõisteid, orkestriliike, oskab nimetada tuntumaid eesti orkestridirigente

Õppetöö korraldus: 1 klassitundi nädalas ja iseseisev töö veebikursusel.

Hinnatavad tegevused: test annab hindelise tulemuse

Kursuse lõpptulemus: A/MA

Õppematerjalid: õppematerjalid leiab veebikoolist.

Kontakt: õpetaja Lea Semerik: lea.semerik@hpk.edu.ee