Kursuse eesmärk on kujundada õpilastel ettekujutus UNESCO põhimõtetest ning tegutsemisviisidest, kujundada õpilastel aktiivsed ja teadlikud sotsiaalsed  hoiakud. 

Õpitulemuseks on õpilaste valmidus aidata aktiivselt kaasa kestva rahu ja kestliku arengu saavutamisele


tutvume ainekava sisuga, arutame hindamissüsteemi, jagame kogemust

Elementide keemia kursuse õppesisu:

Ainete ehitus

Aatomi elektronkihid ja alakihid, elektronvalemid. Kokkuvõte keemilise sideme tüüpidest:

mittepolaarne ja polaarne kovalentne side, iooniline side, metalliline side, vesinikside. Molekulide vastastikmõju, molekulidevahelised (füüsikalised) jõud. Ainete omaduste sõltuvus keemilise sideme tüübist ja aine struktuurist, kristallivõre tüübid.

Tähtsamaid metalle ja nende ühendeid

Metallide ja nende ühendite omaduste võrdlev iseloomustus: aktiivsed metallid (leelis- ja leelismuldmetallid), p-metallid (Al, Sn, Pb), tuntumad d-metallid (Fe, Cr, Cu, Ag, Zn, Hg); nende kasutamise valdkonnad. Metallide reageerimine lämmastikhappe ja kontsentreeritud väävelhappega.

Tähtsamaid mittemetalle ja nende ühendeid

Mittemetallide ja nende ühendite omaduste võrdlev iseloomustus: halogeenid, hapnik ja väävel, lämmastik ja fosfor, süsinik ja räni. Mittemetallide ja nende ühendite kasutamise valdkonnad.


Kursuse sisu>

Olme (35 tundi)

Räägime kaubandusest, tarbimisest, õpime lugema pakendilt olevat infot, lahendama kaubaga tekkinud probleeme, kirjutama pretensioone, kuulama asjatundja nõuandeid, tutvume tarbija õigustega; õpime iseloomustama söögikohti, pidama vestlust kohvikus, kirjutama poolametlikku kirja, õpitakse rääkima pangateenustest ja arutama pangalaenude üle, tutvume telleri elukutsega. Transport: õpitakse jutustama, kuidas käituda liikluses, kirjutama seletuskirju.