Üldainete lõiming eriala ainetega.

Õpetusega taotletakse, et õppija kasutab loodusalaseid teadmisi ja kogemusi oma elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks; mõistab loodusainete omavahelisi seoseid ja eripära, saab aru  mudelite tähtsusest reaalsete objektide kirjeldamisel; mõtestab ja kasutab loodusainetes omandatud teadmisi keskkonnas toimuvate nähtuste selgitamisel ja väärtustamisel ning igapäeva elu probleemide lahendamisel; mõistab teaduse ja tehnoloogia saavutuste mõju looduskeskkonnale ja inimesele. Saab aru ümbritseva keskkonna mõjust inimese tervisele; leiab iseseisvalt usaldusväärset  loodusteaduslikku informatsiooni ja kasutab seda erinevate ülesannete lahendamisel.