Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised: ökoloogia põhimõistetest, Eesti looduskeskkonnast, RMK puhkealadest ning nende looduslikest komponentidest, säästva looduskasutuse põhimõtetest, Eesti kaitsealadest ja looduse kaitstavatest üksikobjektidest ning nende kaitsekorrast. Õppija mõistab looduse säästva kasutamise ja koormustaluvuse arvestamise vajalikkust.