Ainekursus annab ülevaate vägivalla olemusest, võimalikest põhjustest, teooriatest ja levinumatest vägivalla vormidest.

HLSC5010

Luua võimalused ülevaate saamiseks olulisematest õigusfilosoofilistest suundumustest õigusmõtte ajaloos ja XX sajandi õigusfilosoofilistest teooriatest ning toetada nende seostamist tänapäevase õigussüsteemi ja politseitööga.

Kursuse eesmärk : Auditoorne kursus e-õppe toega
E-kursuse vahendusel edastatakse: : Kursuse korraldusega seotud info, Kalenderplaan, Õppematerjalid
E-kursusel kasutatavad vahendid: : Suhtlemine: Arutelud, foorumid, Tagasiside, sisuline abi, organisatoorne abi, Enesetest(id), Iseseisvate tööde esitamine, Rühmatööd, Hindelised ülesanded

Õpiobjekt on üles ehitatud karistusseadustiku eriosa 9.peatükile, kus käsitatakse isikuvastaseid süütegusid.

Foorumitesse postitatakse õppijate poolt koostatud ülesanded, milliseid arutatakse kaaslastega ja lahendatakse, samuti riigikohtu lahendite analüüs, milles tuuakse välja oluline menetlejale.

Raamatu vahendi abil leiab viidet õppematerjalidele samuti analüüsitavatele riigikohtu lahenditele

Iga teema läbimisel toimub enesekontrolli testi,millele antakse koheselt tagasiside.