Rescue 

Õppe maht on 26 tundi iseseisvat tööd (1 EAP).

Kursuse eesmärk ja õpiväljundid:

Vabatahtlik päästja:

 • teab päästealase ennetustöö läbiviimise korraldust;
 • teab, kuidas päästeametniku korraldusel ja koos temaga päästetööl osaleda;
 • teab, millised on Päästeameti ülesanded ja vastutusala;
 • teab  esmaste tulekustutusvahendite kasutamise põhimõtteid;
 • teab võimalusi, kuidas osaleda erinevatel õnnetustel abijõuna;
 • teab ja oskab rakendada “Päästeseaduse“ § 38 lõikes 4 sätestatud õigusi.

Rescue

Koolituse sihtrühm:

Täienduskoolituse sihtrühmaks on autojuhid, kes tööülesannetest tulenevalt peavad juhtima alarmsõidukeid ning omavad alarmsõidukijuhi kvalifikatsiooni (on läbinud alarmsõidukijuhi algväljaõppe).

Kursuse eesmärk ja õpiväljundid:

Koolituskursuse eesmärk on täiendada alarmsõidukijuhtide teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi alarmsõidukite kasutamisel ning arendada ohutuid ja säästlikke hoiakuid liiklejatena.

Kursuse käigus omandatud kompetentside abil tagatakse kaitslik juhtimisstiil, liiklusohtude ettenägemise ja ennetamise oskused ning ettevalmistus liikluses tekkivates äärmuslikes olukordades tegutsemiseks.

Koolitusel arvestatakse juhi eelnevaid teadmisi ja oskusi, mis on saadud juhtimisõiguse omandamisega ning eelneva sõidukogemusega. Koolitusprotsessi käigus lähtutakse juhi erialasest kompetentsist ning sellest, millise kategooria mootorsõiduki baasil olevat alarmsõidukit tuleb tal juhtida.

Nõuded kursusel osalejale:

Kursusel osalemise eelduseks on vastava kategooria juhilubade olemasolu, nõuetele vastav tervisetõend ning esmaabi koolituse läbimine varasemate õpingute raames.

Kursuse praktilise mooduli läbimiseks peab kursuslane eelnevalt omandama teoreetilised teadmised e-õppe keskkonnas ning lahendama teemapõhised kontrollküsimused.

Eksamineerimise põhimõtted:

Teoreetiliste teadmiste kontrollimiseks läbitakse teooriamooduli test ning praktiliste oskuste hindamiseks sõidueksami harjutused. Eksamineerimisel rakendatakse hindamissüsteemi põhimõttel „jah“ -sooritas, „ei“ - ei sooritanud.

Eksam loetakse sooritatuks, kui eksamineeritav vastab õigesti vähemalt 80 % küsimustest ja sooritab edukalt koolitaja poolt valitud sõidueksami harjutused.

Kursuse maht ja osalejate arv:

Alarmsõidukijuhi täienduskoolituse maht on kokku 18 akadeemilist tundi.

Praktilise õppemooduli rühmas võib olla kuni 16 osalejat.

 • Eesmärk: anda kursuslasele teadmised ja oskused kutsestandardis sätestatud päästja töövaldkonda läbivate erialaste tööosade kohta, mida rakendatakse päästesündmuse lahendamisel või viimase tagajärgede leevendamiseks päästja kutsetasemel.
 • Sihtrühm:
  • töötavad päästjad
 • Tulemus:

  HINDAMISKRITEERIUMID (mida kursuslane teab, oskab, väärtustab ainekursuse lõpuks)

  Ainekursuse eduka läbimise järel kursuslane:

  • teab kuidas hinnata eluohtlike seisundite raskust;

  • teab kuidas anda  esmaabi  ja stabiliseerida kannatanu  seisundit elu säilitamiseks;

  • teab kuidas kasutab vastavat erivarustust;

  • teab kuidas käsitleda ja transportida kannatanut ilma lisavigastusi tekitamata;

  • teab kuidas abistada kvalifitseeritud meditsiinipersonali õnnetuspaigal;

  • teab kuidas esmaabi andes tagada enda ohutuse ning tervise kaitse, kasutades nakkusohu vältimiseks vastavaid isikukaitsevahendeid ja jälgides tööohutusnõudeid.


Kursuse autorid: 

Sisu: kaire.saage@sisekaitse.ee

Videod: taavi.aruvainu@sisekaitse.ee

eTugi: vaiko.mae@sisekaitse.ee