ska mall

Maht: 30 EKAP

Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õpilasel on teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad töötada süüteomenetlejana, kes kriminaalasjades viib läbi kohtueelse menetluse varavastaste ja vägivalla kuritegude osas ning väärteoasjades viib läbi üldmenetluse, lahendab kaebusi kohtuvälise menetleja tegevusele ja esindab kohtuvälist menetlejat kohtumenetluses.

Mooduli läbimisel õpilane:

  • tunneb elulises juhtumis ära kuriteo tunnused, alustab kriminaalmenetluse ja viib läbi kohtueelse menetluse varavastaste ning vägivalla kuritegude osas;
  • teeb koostööd prokuratuuri ja teiste ametkondadega;
  • otsustab väärteoasjade üldmenetlustes menetlusalusele isikule süüdistuse esitamise, karistuse määramise või väärteomenetluse lõpetamise vajaduse ning koostab menetlusdokumendid;
  • lahendab kaebuse kohtuvälise menetleja menetlustoimingu või määruse peale ja osaleb väärteoasja arutamisel kohtumenetluses;
  • lähtub oma töö tegemisel kutse-eetika ning minimaalse põhiõiguste ja -vabaduste riive põhimõtetest;
  • kasutab infosüsteeme päringute tegemiseks, andmete sisestamiseks ja edastamiseks.