ska mall

Maht: 5 EKAP

Hindamisviis: Eksam

Mooduli eesmärk: Üliõpilane rakendab sisejulgeoleku valdkonna riigisisesest ja rahvusvahelist õiguslikku regulatsiooni valdkondlike probleemide lahendamiseks.

Mooduli läbimisel üliõpilane:

 • selgitab riigisisese ja rahvusvahelise õiguse aluseid ning põhiseadusliku korralduse põhimõtteid;
 • orienteerub sisejulgeoleku valdkonda puudutavas õiguslikus regulatsioonis ja kohaldab asjakohaseid õigusnorme -ja printsiipe probleemide lahendamisel;
 • analüüsib sisejulgeoleku ohtusid ja väljakutseid õiguslikust vaatenurgast ning pakub võimalikke lahendusi.

ska mall

Maht: 8 EKAP

Hindamisviis: Eksam

Mooduli eesmärk: : Üliõpilasel on vajalikud teadmised ja oskused strateegiliste otsuste tegemiseks ning strateegilise juhtimise võimaluste mõistmiseks ja analüüsimiseks organisatsioonide juhtimisel. 

Mooduli läbimisel üliõpilane:

 • analüüsib ühiskondlikke ja organisatsioonilisi probleeme ning avalikus sektoris langetatavate juhtimisotsuste finantsilisi ja sotsiaalmajanduslikke mõjusid; 
 • kujundab probleemide lahendamiseks tervikliku väliskeskkonna arenguid ja vajadusi arvestava süsteemi, seostades omavahel korporatiivstrateegiat ning administratiiv- ja funktsionaalseid strateegiaid;
 • kavandab strateegia elluviimiseks olulisi arendusprotsesse ja tegevusi.

     Moodulit hinnatakse moodulipõhiselt.

     ska mall

     Maht: 8 EKAP

     Hindamisviis: Eksam

     Mooduli eesmärk: Üliõpilasel on vajalikud teadmised ja oskused sotsiaalteaduslike uurimuste läbiviimiseks.

     Mooduli läbimisel üliõpilane:

    • analüüsib erinevate uurimisstrateegiate- ja meetodite kasutamise võimalusi sotsiaalteaduslikes uuringutes ning koostab kvalitatiivse ja kvantitatiivse uurimisinstrumendi;
     • rakendab laiapõhjalist ja eesmärgipärast allikaotsingut teadus- ja erialastes andmebaasides, hinnates kriitiliselt teadusallikate asjakohasust ning koostades korrektseid allikakirjeid ja viiteid;
     • koostab magistritöö kava, valides uurimisprobleemist ja eesmärgist lähtuvalt sobiva uurimisviisi ning andmekogumise meetodid.