ska mall

Õppe maht: 120 EKAP

Õppekava nominaalkestus: 2 aastat

Õppevormid: Kaugõpe

Hindamisviis: Eksam

Mooduli eesmärgid: Sisejulgeoleku magistriõppe õppekava eesmärk on süvendada üliõpilase teadmiste, oskuste ja väärtuste kujunemist, mis on vajalikud sisejulgeoleku ja turvalisuse valdkonna spetsialistile ja juhile tööks ning karjääri jätkamiseks tänapäevases muutuvas julgeolekukeskkonnas, lähtudes riigikaitse laiast käsitlusest.

Magistriõppe õppekava lõpetamisel üliõpilane:

 • tunneb sisejulgeoleku ja siseturvalisuse organisatsioonide süsteemi, arengusuundi ja valdkonna õigusakte;
 • mõistab tänapäevaseid julgeolekuohte ja Eesti julgeolekut tagavate struktuuride toimimist;
 • tegutseb loovalt, innovaatiliselt ja paindlikult erinevates situatsioonides;
 • analüüsib siseturvalisuse valdkonna vajadusi, planeerib ressursse, juhib inimesi ja tegevusi, sh ametkondade ülest ja rahvusvahelist koostööd;
 • viib läbi teadus- ja rakendusuuringuid;
 • on valmis enese erialaseks täiendamiseks elukestva õppe raames, sh doktoriõppes ja oma teadmiste ning kogemuste edasiandmiseks.

        3. ÕPPEKAVA SÜVAÕPPESUUNDADE JA AINETE VALIKUVÕIMALUSED JA –TINGIMUSED

        3.1. Süvaõppesuunad

        Õppekaval on neli süvaõppesuunda:

        • kriisireguleerimine,
        • sisejulgeolek,
        • politsei,
        • ametkondlik/ametkonnapõhine.

        Üliõpilase süvaõppesuuna valik toimub 1. õppeaasta 1. semestri lõpus valdkonna tööandja vajadusi,

        akadeemia võimalusi ning üliõpilase soove arvestades.

        3.2. Ainete valikuvõimalused ja – tingimused

        Kõigil üliõpilastel on kohustus läbida:

        • õppekava kohustuslike ainete moodul täies mahus.
        • valikainete moodulist aineid 13 EAP mahus.
        • üks suunamoodul (sisejulgeolek, kriisireguleerimine, politsei või ametkondlik) täies mahus.
        • kirjutada ja kaitsta magistritöö.

        Lähtudes valitud süvaõppesuunast tuleb üliõpilasel valida ja läbida aineid järgnevalt:

        • kriisireguleerimise suund: 21 EAP mahus valikaineid
        • sisejulgeoleku suund: 21 EAP mahus valikaineid
        • politsei suund: 21 EAP mahus valikaineid
        • ametkonnapõhine suund: üliõpilane koostab kooskõlastatult õppekava juhiga individuaalse

        õpingute kava 21 EAP mahus, mis haakub magistritöö uurimisteemaga ja võib sisaldada asjakohaseid õppeaineid akadeemiast, mõnest muust kõrgkoolist Eestis või välisriigis, asjakohast tööpraktikat mõnes Eesti või muu riigi ametiasutuses, sobiva teaduskirjanduse läbitöötamist, projektipõhist tegevust või teisi vajalikke ja uurimisteemaga haakuvaid õpinguid või tegevusi.

        4. ÕPPE LÕPETAMISE TINGIMUSED JA LÕPETAMISEL VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

        Õpe lõpeb magistritöö kaitsmisega. Magistritöö on iseseisev uurimuslik, arenduslik või rakenduslik loomingulise suunitlusega töö, milles sisaldub üliõpilase süvaõppesuunaga seotud probleemi analüüs, ülesande püstitus ja lahendus.

        Magistritöö kaitsmisele lubamise eelduseks on õppekava täitmine kuni magistritöö kaitsmiseni. Õppekava loetakse täidetuks, kui õppekava kõik moodulid on täidetud. 

        Magistritöö kaitsmisele lubatakse üliõpilane, kes on täitnud Sisekaitseakadeemia regulatsioonidest tulenevad nõuded magistritöö kaitsmisele lubamiseks. 

        Lõpetamisel väljastatakse üliõpilasele magistriõppe diplom õppekava täitmise ja magistrikraadi andmise kohta ning akadeemiline õiend (diploma supplement) eesti ja inglise keeles.