Sisejulgeoleku magistriõppe õppekava eesmärk on süvendada üliõpilase teadmiste, oskuste ja väärtuste kujunemist, mis on vajalikud sisejulgeoleku ja turvalisuse valdkonna spetsialistile ja juhile tööks ning karjääri jätkamiseks tänapäevases muutuvas julgeolekukeskkonnas, lähtudes riigikaitse laiast käsitlusest.
Magistriõppe õppekava lõpetamisel üliõpilane:
 • tunneb sisejulgeoleku ja siseturvalisuse organisatsioonide süsteemi, arengusuundi ja valdkonna õigusakte;
 • mõistab tänapäevaseid julgeolekuohte ja Eesti riigikaitse toimimist;
 • teeb siseturvalisuse alast koostööd erinevatel tasanditel;
 • tegutseb loovalt, innovaatiliselt ja paindlikult erinevates situatsioonides;
 • kannab avalikule teenistusele ja sisejulgeoleku valdkonnale omaseid väärtusi; • analüüsib siseturvalisuse valdkonna vajadusi, planeerib ressursse, juhib inimesi ja tegevusi, sh ametkondade ülest ja rahvusvahelist koostööd;
 • viib läbi teadus- ja rakendusuuringuid; • on valmis enese erialaseks täiendamiseks elukestva õppe raames, sh doktoriõppes ja oma teadmiste ning kogemuste edasiandmiseks.


Maht: 30 EAP

Hindamine: Eristav

Magistritöö kirjutamise ja kaitsmise eesmärk:
arendada üliõpilastes oskusi erialaga seotud probleeme ja uurimisküsimusi iseseisvalt ja loovalt sõnastada ning kohaste meetoditega lahendada, luues seeläbi uusi teadmisi.

Magistritöö kaitsmisel üliõpilane:
 • on võimeline läbi viima sisejulgeoleku valdkonnas teadus- ja rakendusuuringuid, analüüsima ja tõlgendama nende tulemusi;
 • suudab teaduslike meetodite abil sünteesida teoreetilist ja empiirilist käsitlusviisi;
 • on võimeline läbi viima analüüse siseturvalisuse valdkonda mõjutavate trendide ja näitajate osas;
 • oskab teadusliku uurimistöö tulemusi pädevalt interpreteerida järeldustesse ja ettepanekutesse sisejulgeoleku valdkonna arendamisel;
 • oskab akadeemiliselt argumenteerida sisejulgeoleku valdkonna teadustöö tulemustel, sh omab ülevaadet teadusliku tunnetus- ja väljenduslaadi eripärasest positsioonist, struktuurist, traditsioonist ning selle kriitikast.