Politseiteenistuse eriala

politsei.jpg
 

 

Politseiteenistuse (ingl k police service) õppekava eesmärgiks on:

 • kompetentsete ja teotahteliste politseiametnike ettevalmistamine lähtudes politseiorganisatsiooni kui tellija vajadustest;
 • toetada üliõpilastel magistriõppes edasiõppimiseks vajalike pädevuste omandamist.

Politseiteenistuse õppekava lõpetamisel üliõpilane:

 • mõistab ühiskonna, Euroopa Liidu, riigi ning politseiorganisatsiooni toimimise aluseid;
 • juhindub oma tegevuses politseiorganisatsiooni põhiväärtustest ja ametniku eetika normidest;
 • juhindub Eesti ja EL õigusnormidest, põhiõigustest ning rakendab neid lähtudes politseiorganisatsiooni ülesannetest;
 • täidab politsei põhitegevusi vastavalt valitud õppesuunale;
 • tunneb ära õigusrikkumise valdkonna, politsei ning teiste avaliku sektori organisatsioonide ja institutsioonide vastutusala politseitöös ning leiab probleemidele vajaliku lahenduse;
 • töötab nii iseseisvalt kui teeb koostööd ning on võimeline töötama multikultuurses keskkonnas;
 • suhtleb suuliselt ja kirjalikult eesti keeles tasemel C1 (kõrgtase), inglise keeles tasemel B2 (edasijõudnu tase) ja vene keeles tasemel B1 (suhtluslävi tase);
 • käitub ennastkehtestavalt – mõjudes oma välimuse, hoiaku ja käitumisega autoriteetselt;
 • talub füüsilist koormust, stressi, tulles toime enese ja teiste emotsioonidega ning hoolitseb oma tervise eest;
 • omab suulist ja kirjalikku kommunikatsiooni oskust, leides politseitööks vajalikku informatsiooni;
 • omab analüüsi- ja sünteesivõimet, suudab lahendada politseitöös esile kerkivaid probleeme;
 • on ennast juhtiv õppija ning on võimeline ennast pidevalt täiendama;
 • omab organiseerimise ja planeerimise oskust, on vastutusvõimeline.