Üliõpilane valib õpinguperioodi jooksul üldõpingute valikmoodulisse valikaineid vähemalt 10 EAP ulatuses. Valikmooduli ained igaks õppeaastaks kinnitatakse õppeprorektori käskkirjaga. Lisaks võib üliõpilane valikmoodulisse valida üldoskuste omandamiseks orienteeritud õppeaineid teistest Sisekaitseakadeemia õppekavadest või külalisüliõpilasena teistest kõrgkoolidest. Kui üliõpilase keeleoskuse testimise tulemusena selgub, et üliõpilane ei valda nõutaval tasemel eesti ja/või inglise keelt, siis tuleb tal valida keeleoskuse taseme parendamiseks vastava keele valikainekursus.
Vähemalt ühe õppeaine peab üliõpilane õpingute jooksul valima vastavalt oma soovile.