ska mall

PÄÄSTJA

Maht: 60 EKAP

Õppekava eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õpilasel on teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad töötada päästevaldkonnas iseseisva professionaalina ja päästemeeskonna liikmena päästja, tase 4 kutsetasemel.

Õppekava läbimisel õpilane:

  • teeb meeskonnaliikmena tehniliselt korrektselt, töövahendeid säästvalt ja ohutusnõudeid järgides päästetööd, kaitstes inimeste tervist, elu, vara ja keskkonda;
  • abistab inimesi operatiivselt ja professionaalselt õnnetuste korral;
  • viib läbi ennetustööd elanikkonna teadlikkuse tõstmiseks turvalise keskkonna loomisel ja hoidmisel;
  • järgib igapäevatöös päästeteenistuja väärtusi ja eetikakoodeksit ning valdkonna õigusakte ja juhendeid;
  • lahendab erinevad tööalased suhtlemissituatsioonid eesmärgipäraselt, konfliktivabalt ning motiveerivalt vajadusel kasutades erinevaid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid.
Õppekava põhiõpingutesse on lõimitud karjääriplaneerimise põhimõtted ja suutlikkus tegutseda algatusvõimeliselt ja loovalt lähtudes päästevaldkonna spetsiifikast.