Rescue

Maht:  4 EAP

Hindamine: Eksam

Aine eesmärk:

  • üliõpilase arusaam erinevate dokumentide ja kirjalike üliõpilastööde olemusest, eesmärkidest ja nõuetest ning oskus neid koostada ja ette kanda.


Aine läbimisel üliõpilane:

  • koostab eesmärgipäraseid, sisult ja vormilt korrektseid ametikirju ja haldusdokumente, järgides asjaajamise üldiseid põhimõtteid ja kirjakeele normi;

  • koostab ülesehituselt loogilisi, stiililt sobivaid ja keeleliselt korrektseid erala-ja tarbetekste, lähtudes SKA üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhendi nõuetest ja kasutades peamiseid kontoritarkvara programme ning teadusandmebaase;

  • koostab ja esitleb loogilisi ja argumenteeritud ettekandeid, toetades neid kaasaegsete IKT vahenditega.