Kursus hõlmab 8. klassi eesti keele ja kirjanduse kontrolltöid.

Eesti keel ja kirjandus, 10. klass

11. klassi eesti keel ja kirjandus

Eesti keel ja kirjandus 12. klassile

Kursuse nimi: 5.klassi väikerühma eesti keel

Sihtrühm: Tõhustatud ja eritoega 5.klassi õpilased, kes õpivad väikerühmas eesti keelt Põhikooli riikliku õppekava alusel. Antud kursus on mõeldud toetama tõhustatud või eritoega õppijat eesti keele õppesisu omandamisel. Kursus on lisatoeks kontakttundides õpitule.

Lühikirjeldus: Selle kursuse käigus saad sa teada, mis on lause, õpid ise lauset moodustama ja lauset laiendama. Sa saad teada millised on lausete liigid ning õpid eristama lihtlauset, koondlauset ja liitlauset. Kursuse teises osas õpid sa kirjutama arutlust.

Eesmärgid: Harjutada ja kinnistada tundides õpitud materjali.

Õpiväljundid: Õpilane oskab moodustada erinevat liiki lauseid (väit-, küsi- ja hüüdlause). Õpilane oskab määrata lauses aluse ja öeldise. Õpilane oskab laiendada lauset. Õpilane oskab koondlauses kirjavahemärgistada korduvaid lauseliikmeid. Õpilane eristab lihtlauset, koondlauset ja liitlauset. Õpilane oskab kasutada tekstis koondlauset. Õpilane oskab kasutada kirjavahemärke õpitud reeglite ulatuses lihtlausetes ja liitlausetes. 

Õppetöö korraldus: Näen sind oma tundides kahel korral nädalas, lisaks õpid sa siin lehel olevaid materjale tundma ja teed harjutamiseks ja kinnistamiseks ülesandeid. Kosus iseseisvalt tehtav materjal muutub sulle nähtavaks vastavalt tundides õpitule. Enamasti on iseseisva materjali hulgas tunnis õpitu kokkuvõte, paar harjutust ja üks enesekontrolli ülesanne. Vahetevahel palun ma sul teha ka mõne kirjaliku töö.

Hindamine ja tagasiside: Annan sinu iseseisvale tööle tavaliselt sõnalise hinnangu. Enesekontrolliülesannete puhul näed sa tulemust ise. Numbriliselt hindan sind tundides. Annan sulle varakult teada, millised tööd on hindelised.

Õppematerjalid: Õppimiseks on meil 5.klassi eesti keele õpik ja töövihik, raudvara vihik (mapp), jooneline vihik harjutuste tegemiseks ja loovtööde vihik. Ülejäänud õppematerjalid leiad siit.

Kõik ülesanded, mis sa siit leiad, tuleb teha ära selleks tähtajaks, mis ma sulle ütlen. Kui sa jääd hätta, siis saad tundides minult üle küsida. Keerulisemaid kohti saame teha koos tunnis. 

Minule saab kirjutada: e.valdre@saksa.tln.edu.ee