Kursus on toeks 8.klassi matemaatika kontakttundidele.

Kursuse lõppedes on õpilasele selge käändsõna vormistik: tunneb ja oskab kasutada käänete tabelit, oskab käänata kõiki käändsõnade liike (sh veaohtlikke omadus- ja asesõnu, põhi- ja järgarvsõnu), tunneb käänetevahelisi seoseid käändevormide moodustamisel ja oskab neid kasutada. 

Valikkursus “AKU: Arvuti kasutamine uurimistöös” kuulub loodusteaduslike valikainete loendisse 2011. aastal kehtima hakanud gümnaasiumi riiklikus õppekavas. Tegemist on informaatika õppeaine alla kuuluva kursusega, mille raames õpetatakse infotöötlusega seonduvaid praktilisi oskusi uurimistöö läbiviimise kontekstis. Kursus on kavandatud 35 tunni mahus auditoorse õppetöö vormis, koos veebitoega Moodle keskkonnas. Kursuse ülesannetes ja näidetes tuginetakse üldlevinud kontoritarkvara (MS Office, OpenOffice või LibreOffice) kasutamisele.  Kursuse ja selle aluseks oleva digitaalsete õppematerjalide komplekti väljatöötamist rahastas TeaMe programm ETAGi vahendusel. 

Kursuse lõppedes õpilane teab põhimõisteid majanduse algõppest, oskab kasutada oma teadmisi igapäevaelus, lahendada lihtsamaid raamatupidamise ülesandeid, jälgida majandussündmusi meediakanalite kaudu.

Kursuse lõpuks tead Sa järgmiste uute sõnade ja väljendite tähendust: täisarvulise astendajaga aste, üksliige, üksliikme kordaja ning Sa oskad teha tehteid astmetega, üksliikmeid koondada, korrutada, astendada ja jagada.